Kisebbségvédelem / Dokumentumok


Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – azoknak a nemzetközi szervezeteknek a dokumentumai és egyéb egyezmények találhatók, amelyek a nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkoznak.

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 
 
Az Európai Unió Alapjogi Chartáját egy Konvent dolgozta ki, melynek részvevői a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság egy-egy tagja és az Európai Parlament tagjai voltak. Hét fejezetben, 54 cikkelyen keresztül határozták meg az Európai Unió alapvető értékeit. A Chartát a 2000. december 7-én írták alá a nizzai csúcstalálkozón. Ezen polgári, politikai, gazdasági és szociális jogok érvényesülését az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége kíséri figyelemmel, mely 2007. március 1-jétől működik Bécsben. Az ügynökség célja továbbá az, hogy az európai polgárokat megismertesse az őket megillető jogokkal, emellett összefogja az emberi jogok védelmében tevékenykedő szervezeteket. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája megtekinthető itt.
.......................................................................................................................................................................

BARCELÓNAI NYILATKOZAT - A NYELVI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 
 
A Nyelvi Jogok Világkonferenciája című találkozón 1996. június 6-án, Barcelonában fogadták el az aláíró intézmények és nem kormányzati szervezetek azt a dokumentumot, mely "az emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett" foglalva állást világszerte kiáll minden nyelv tiszteletben tartásának és teljes fejlődésének alapelvei mellett. 

A dokumentum letölthető innen.
........................................................................................................................................................................

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS 
 
E szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Az Unió e szerződésen és az Európai Unió működéséről szóló szerződésen alapul. 

Az Európai Unióról Szóló Szerződés itt érhető el.
........................................................................................................................................................................

AZ EGYESÜLT NEMZETEK ALAPOKMÁNYA 
 
Az ENSZ alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá, s még ugyanabban az évben október 24-én (United Nation's Day) lépett hatályba. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja – az alapokmány szerint –, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatokat, valamint hogy az egyes nemzetek által a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek egyeztető fóruma legyen.

Az ENSZ alapokmánya letölthető innen.
.......................................................................................................................................................................

A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVI JOGAIRÓL SZÓLÓ OSLÓI AJÁNLÁSOK 
 
Az 1998. februári Oslói Ajánlások a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvhasználatára vonatkoznak. A kisebbségek jogainak tekintetében a Keretegyezmény olyan normákat tartalmaz, amelyek folyamatos végrehajtást igényelnek az államoktól.

Az Osloi Ajánlások itt érhetők el.
.......................................................................................................................................................................

REGIONÁLIS VAGY KISEBBSÉGI NYELVEK EURÓPAI CHARTÁJA 
 
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája egy nemzetközi egyezmény, amit 1992. június 22-én fogadott el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága Strasbourgban. Célja, hogy támogassa az Európában beszélt helyi és kisebbségi nyelveket.

A teljes dokumentum letölthető innen.
......................................................................................................................................................................

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 
 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A Nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ-közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a Nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megtekinthető itt.
.....................................................................................................................................................................

JELENTÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK SZÁMÁRA AZ ANYAÁLLAMOK ÁLTAL BIZTOSíTOTT KEDVEZMÉNYES BÁNÁSMÓDRÓL 
 
A 2001. októberében Velencében elfogadott dokumentum leírja, hogy az anyaországok milyen kedvezményes elbánást biztosíthatnak a határaikon túl élő nemzetrészeik számára.

A dokumentum letölthető innen.
.....................................................................................................................................................................

A NEMZETI KISEBBSÉGEK OKTATÁSI JOGAIRÓL SZÓLÓ HÁGAI AJÁNLÁSOK ÉS ÉRTELMEZÕ MEGJEGYZÉSEK 
 
A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitás-megõrzési joga teljes egészében csak úgy valósulhat meg, ha az oktatási folyamat során anyanyelvüket kellõ mértékben elsajátíthatják. A Hágai Ajánlások az általános, a középiskolai és a felsőoktatási rendszer kisebbségi nyelven történő alkalmazásaira egyaránt vonatkoznak.

A Hágai Ajánlások itt érhetők el.
.....................................................................................................................................................................

ENSZ NYILATKOZAT A NEMZETI VAGY ETNIKAI, VALLÁSI ÉS NYELVI KISEBBSÉGEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL 
 
Az 1992-ben elfogadott Nyilatkozat javasolja a kisebbségekhez tartozó személyek kulturális, társadalmi, vallási, gazdasági és közéletben való részvételéhez, a határokon átnyúló kapcsolattartáshoz, saját szervezetek létesítéséhez való jogának elismerését. 
 
A nyilatkozat teljes anyaga megtekinthető itt.
.....................................................................................................................................................................

KERETEGYEZMÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELMÉRÕL 
 
Az egyezmény az első törvényerejű többoldalú okirat, amely általánosságban foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével . Célja az, hogy a szerződő felek saját területeiken támogassák a nemzeti kisebbségek fennmaradását. Az egyezmény a nemzeti kisebbségek  teljes és hatékony egyenlőségét szándékozik előmozdítani azzal, hogy olyan feltételeket teremt, amelyek segítségével a nemzeti kisebbségek megőrizhetik és fejleszthetik kultúrájukat és megtarthatják identitásukat. A dokumentumot 1992-ben írták alá.

A keretegyezmény megtekinthető itt.
......................................................................................................................................................................

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 
 
A helyi önkormányzás területén alapdokumentumnak tekinthetô A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, amely összefoglalja azokat a közös értékeket, amelyek Európa demokratikus helyi autonómiáinak önkormányzó működésében rejlenek. A Chartát 1985-ben fogadta el az Európa Tanács.

A teljes dokumentum itt érhető el.
.......................................................................................................................................................................

EGYEZMÉNY AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL 
 
Az Egyezmény az első lépés számos, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt jog biztosítására. 

A dokumentum innen tölthető le.
.....................................................................................................................................................................

AZ EURÓPAI TANÁCS AJÁNLÁSA A KISEBBSÉGEK FELSÕOKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRÕL

Az Európa Tanács 1998-ban készítette az ajánlást, amellyel a kisebbségek felsőoktatásba való bekerülését támogatja.

A dokumentum itt érhető el.
....................................................................................................................................................................