Az Európai Parlament / Bizottságok


A parlamenti bizottságok a Parlament plenáris ülésein folytatandó munkát készítik elő. A parlamenti bizottságok feladatát saját kezdeményezésű jelentések elkészítése, valamint olyan jogalkotási javaslatokról szóló jelentések kidolgozása képezi, amelyekkel kapcsolatban a Parlamentet felkérték vagy vele konzultációt folytattak.


A plenáris ülések munkáinak előkészítése érdekében az Európai Parlament 20 állandó  bizottságot állított fel.
Az állandó  bizottságok szakterületek szerint különülnek el: külügyek, fejlesztés, nemzetközi kereskedelem, költségvetés stb., és mindegyikük  önálló illetékességgel rendelkezik a saját szakterületén.

Az állandó  bizottságok megvizsgálják és módosító javaslatokkal látják el a Bizottság által kidolgozott – és egyúttal az Európai Unió Tanácsának hatáskörébe is tartozó – irányelvekre és rendeletekre irányuló javaslatokat. Az állandó bizottságok a többi parlamenti bizottság számára szóló véleményeket is kibocsátanak.
Minden bizottság elnököt és négy alelnököt választ (akiknek megbízása két  és fél évre szól), valamint önálló titkársággal rendelkezik.

A parlamenti bizottságok nyilvános ülésen ülnek össze, havonta egy vagy két alkalommal, általában a strasbourgi plenáris üléseket követő heteken.
A parlamenti bizottságok ülésdokumentumai a nyilvánosság számára hozzáférhetők.

Az Európai Parlament állandó bizottságai:

Külügy (AFET)
         Emberi Jogok (DROI) – albizottság
         Biztonság- és védelempolitika (SEDE) – albizottság
Fejlesztés (DEVE)
Nemzetközi kereskedelem (INTA)
Költségvetés (BUDG)
Költségvetés-ellenőrzés (CONT)
Gazdasági és monetáris ügyek (ECON)
Foglalkoztatás  és szociális ügyek (EMPL)
Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonság (ENVI)
Ipar, kutatás  és energiaügy (ITRE)
Belső piac és fogyasztóvédelem (IMCO)
Közlekedés  és idegenforgalom (TRAN)
Regionális fejlesztés (REGI)
Mezőgazdaság  és vidékfejlesztés (AGRI)
Halászat (PECH)
Kultúra és oktatás (CULT)
Jogi ügyek (JURI)
Állampolgári jogok, bel- és igazságügy (LIBE)
Alkotmányos ügyek (AFCO)
Nők jogai és esélyegyenlőség (FEMM)
Petíciók (PETI)
Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válság (CRIS) – különbizottság

Sógor Csaba az Európai Parlament Állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE), valamint a Foglalkoztatási és szociális ügyek bizottságának (EMPL) tagja.


Állampolgári jogok, bel- és igazságügy (LIBE):

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
1.    az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája megállapítja,
2.    a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
3.    az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó  jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
4.    a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló  térség létrehozása és fejlesztése, különösen:
(a)    a személyek beutazását és mozgását, a menedékjogot és migrációt  érintő intézkedések
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó  intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések,
5.    a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a Cepol és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
6.    azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.

Foglalkoztatás  és szociális ügyek (EMPL):

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
1.    a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika valamennyi ága, azaz a munkakörülmények, a társadalombiztosítás és a szociális védelem,
2.    egészségügyi és biztonsági intézkedések a munkahelyen,
3.    az Európai Szociális Alap,
4.    szakképzési politika, beleértve a szakmai képesítéseket,
5.    a munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgása,
6.    társadalmi párbeszéd,
7.    a munkahelyi és a munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés valamennyi formája, kivéve a nemek közötti megkülönböztetést,
8.    kapcsolatok a következőkkel:
-    Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP),
-    Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért,
-    Európai Képzési Alapítvány,
-    Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség,
valamint a más illetékes EU szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás.