Protecţia Minorităţilor / Documente


Mai jos se gãsesc documentele şi convenţiile organizaţiilor internaţionale care iau în considerare situaţia minoritãţilor naţionale şi reglementeazã statutul legal al acestora.

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost elaboratã de Conventul European, care a reunit parlamentele naţionale, deputaţi ai Parlamentului European, reprezentanţi ai guvernelor naţionale şi câţiva membrii ai Comisiei Europene. În şapte capitole şi 54 de articole au fost definite valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost semnatã pe 7 decembrie 2000 la Summitul de la Nisa. Aceste drepturi civile, politice, economice şi sociale sunt protejate de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), cu sediul la Vienna, care şi-a iniţiat activitatea pe 1 martie 2007. Scopul agenţiei este în continuare acela de a contribui la sensibilizarea publicului cu privire la drepturile fundamentale, şi pe lângã acestea, cuprinde organizaţiile care se ocupã de drepturile omului.

Carta Drepturilor Fundamentale poate fi accesatã aici.
.......................................................................................................................................................................

DECLARAÞIA DE LA BARCELONA - DECLARAÞIA UNIVERSALÃ A DREPTURILOR LINGVISTICE

În cadrul Conferinţei Mondiale a Drepturilor Lingvistice din 6 iunie 1996 la Barcelona, organizaţiile semnatare şi organizaţiile non-guvernamentale au elaborat documentul care, sustinând “drepturile omului, demnitatea şi valoarea personalã, egalitatea dintre femei şi bãrbaţi”, militeazã la nivel mondial pentru principiile respectãrii şi dezvoltãrii tuturor limbilor.
 
Documentul poate fi descãrcat aici. (în englezã)
........................................................................................................................................................................

TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANÃ

Acest tratat înseamnã un nou început în procesul realizãrii unei uniuni mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate cât mai public posibil şi la un nivel cât mai apropiat de cetãţeni. Uniunea Europeanã se bazeazã pe acest tratat şi pe tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Tratatul privind Uniunea Europeanã se poate accesa aici.
........................................................................................................................................................................

CARTA NAÞIUNILOR UNITE

Carta Naţiunilor Unite a fost semnatã la San Francisco pe 26 iunie 1945 şi a intrat în vigoare în acelaşi an, pe 24 octombrie 1945 (United Nation’s Day).  Scopul înfiinţãrii şi al funcţionãrii ONU – conform statutului organizaţiei – este acela de a menţine pacea şi securitatea internaţionalã, de a dezvolta relaţiile dintre naţiuni, a rezolva problemele economice, sociale, culturale şi umane la nivel global, cât şi preluarea rolului de forum mediator în atingerea ţelurilor comune.   

Carta Naţiunilor Unite poate fi descãrcatã aici.
.......................................................................................................................................................................

RECOMANDÃRILE DE LA OSLO CU PRIVIRE LA DREPTURILE LINGVISTICE ALE MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

Recomandãrile de la Oslo din februarie 1998 se referã la limba folositã de minoritãţile lingvistice. În privinţa drepturilor minoritãţilor, convenţia-cadru conţine norme care trebuie aplicate în mod continuu de cãtre diferitele state. 

Recomandãrile de la Oslo pot fi citite aici.
.......................................................................................................................................................................

CARTA EUROPEANÃ A LIMBILOR REGIONALE SAU MINORITARE

Cartea Europeanã a Limbilor Regionale sau Minoritare este o convenţie internaţionalã adoptatã pe 22 iunie 1992 de cãtre Comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei din Strasbourg. Documentul are obiectivul de a sprijini  limbile regionale şi minoritare din Europa.

Documentul integral poate fi descãrcat aici.
......................................................................................................................................................................

DECLARAÞIA UNIVERSALÃ A DREPTURILOR OMULUI 

Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului este un document adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite, care rezumã punctul de vedere al acestei organizatii mondiale despre drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor. Declaraţia a fost motivatã de ororile celui de-al Doilea Rãzboi Mondial şi a fost adoptatã pe 10 decembrie 1948. Prin decizia Adunãrii Generale a Naţiunilor Unite din 1950, ziua adoptãrii declaraţiei este sãrbãtoritã ca zi a drepturilor omului. 

Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului poate fi accesatã aici.
.....................................................................................................................................................................

RAPORT DESPRE TRATAMENTUL PREFERENÞIAL AL MINORITÃÞILOR NAÞIONALE DE CÃTRE STATUL ÎNRUDIT

Documentul adoptat în octombrie 2001 la Veneţia consemneazã ce fel de tratament preferenţial poate fi asigurat persoanelor aparţinând minoritãţilor de peste hotare de cãtre ţara înruditã.

Documentul poate fi accesat aici.
.....................................................................................................................................................................

RECOMANDÃRILE DE LA HAGA PRIVIND DREPTUL LA EDUCAÞIE AL MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

Dreptul persoanelor aparţinând unei minoritãţi naţionale de a-şi menţine identitatea se asigurã pe deplin numai dacã acestea îşi pot însuşi într-o mãsurã adecvatã limba maternã pe durata educaţiei şcolare. Recomandãrile de la Haga au ca subiect folosirea limbii minoritare în aceeaşi mãsura în sistemul de învãţãmânt primar, liceal şi în cel superior.

Recomandãrile de la Haga se pot vizualiza aici.
.....................................................................................................................................................................

DECLARAÞIA NAÞIUNILOR UNITE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CARE FAC PARTE DIN MINORITÃÞI NAÞIONALE SAU ETNICE, LINGVISTICE ŞI RELIGIOSE

Declaraţia adoptatã în 1992 sugereazã recunoaşterea dreptului persoanelor aparţinând minoritãţilor la participarea în viaţa culturalã, socialã, religiosã, economicã şi publicã, la relaţiile de peste hotare şi la înfiinţarea organizaţiilor proprii.

Declaraţia se poate vedea aici.
.....................................................................................................................................................................

CONVENÞIA-CADRU PENTRU PROTECÞIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

Convenţia este primul document de mai multe pagini cu putere de drept care se ocupã de protecţia drepturilor minoritãţilor în general. Scopul acesteia este ca pãrţile semnatare sã sprijine supravieţuirea minoritãţilor naţionale. Convenţia prevede promovarea egalitãţii absolute şi eficiente a minoritãţilor naţionale prin crearea unor condiţii favorabile, cu ajutorul cãrora acestea sã-şi menţinã şi sã-şi dezvolte cultura şi sã-si pãstreze identitatea. Documentul a fost semnat în 1992. 
 
Convenţia-cadru poate fi vizualizatã aici.
......................................................................................................................................................................

CARTA EUROPEANÃ A AUTONOMIEI LOCALE

În domeniul autonomiei locale, Carta Europeanã a Autonomiei Locale este privitã ca document-cheie, care rezumã acele valori comune care sunt inerente funcţionãrii autonomiei locale democratice a Europei. Carta a fost adoptatã în 1985 de Consiliul Europei.

Documentul se poate vizualiza aici.
.......................................................................................................................................................................

CONVENÞIA EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE

Convenţia este primul pas spre asigurarea drepturilor incluse în Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului.

Documentul poate fi descãrcat aici.
.....................................................................................................................................................................

RECOMANDAREA CONSILIUL EUROPEI PRIVIND ACCESUL MINORITÃÞILOR LA ÎNVÃÞÃMȂNTUL SUPERIOR

Consiliul Europei a emis în 1998 recomandarea prin care sprijinã accesul minoritãţilor la învãţãmântul superior.

Documentul este disponibil aici.
....................................................................................................................................................................