Parlamentul European / Comisii


Comisiile sunt responsabile pentru pregǎtirea activitǎţilor ce vor avea loc în cadrul sesiunilor plenare ale PE. Principala sarcinǎ este trasarea unor rapoarte cu privire la propunerile legislative din Parlament.

Parlamentul European are 20 de comisii permanente, fiecare responsabilǎ cu o anumitǎ arie sau politicǎ: afaceri externe, mediu, dezvoltare, comerţul intern, bugetul, etc, utilizând metode de lucru specifice domeniului de expertizǎ. PE are, de asemenea, douǎ subcomisii și comisii temporare, create din când în când pentru a acoperi subiecte specifice.
 
Comisiile examineazã şi propun amendamente la propunerile de directive şi de regulamente elaborate de cãtre Comisie care sunt, de asemenea, spre examinare Consiliului Uniunii Europene. Ele vor emite, de asemenea, avize pentru alte comisii. Pe lângǎ legislaţie, comisiile iau parte la diverse activitǎţi: supervizarea și monitorizarea Comisiei, audieri ale comisarilor candidaţi și multe altele.
 
Fiecare comisie are un președinte și patru vice-președinţi, aleși pe perioade de doi ani și jumǎtate. Fiecare comisie dispune de propriul sãu secretariat.  Ele se reunesc în mod public o datã sau de douã ori pe lunã, în general în sãptãmânile care urmeazã şedinţelor plenare de la Strasbourg.

Comisii permanente ale PE

Afaceri externe (AFET)
Drepturile omului (DROI) - subcomisie
Securitate şi apãrare (SEDE) - subcomisie
Dezvoltare (DEVE)
Comerţ internaţional (INTA)
Bugete (BUDG)
Control bugetar (CONT)
Afaceri economice şi monetare (ECON)
Ocuparea forţei de muncã şi afaceri sociale (EMPL)
Mediu, sãnãtate publicã şi siguranţã alimentarã (ENVI)
Industrie, cercetare şi energie (ITRE)
Piaţa internã şi protecţia consumatorilor (IMCO)
Transport şi turism (TRAN)
Dezvoltare regionalã (REGI)
Agriculturã şi dezvoltare ruralã (AGRI)
Pescuit (PECH)
Culturã şi educaţie (CULT)
Afaceri juridice (JURI)
Libertãţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)
Afaceri constituţionale (AFCO)
Drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)
Petiţii (PETI)

Csaba Sógor este membul în Comisia pentru libertãţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) şi Comisia pentru ocuparea forţei de muncã şi afaceri sociale (EMPL).

Libertãţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Aceastã comisie este competentã în chestiuni privind:
 
(1) protecţia, pe teritoriul Uniunii Europene, a drepturilor cetãţenilor, a drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale, inclusiv protecţia minoritãţilor, astfel cum sunt enunţate în Tratatele şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
 
(2) mãsurile necesare pentru combaterea oricãror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncã şi pe piaţa forţei de muncã;
 
(3) legislaţia în domeniul transparenţei şi protecţiei persoanelor fizice în cazul prelucrãrii datelor cu caracter personal;
 
(4) aplicarea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în special:
(a)    prin mãsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor, politica privind azilul şi migraţia,
(b)    prin mãsuri privind gestionarea integratã a frontierelor externe,
(c)    prin mãsuri privind cooperarea poliţieneascã şi judiciarã în materie penalã;
 
(5) Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie şi Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, Europol, Eurojust, CEPOL, precum şi alte organe şi agenţii care opereazã în aceste domenii;
 
(6) constatarea unui risc evident de încãlcare gravã, de cãtre un stat membru, a principiilor comune statelor membre.

Ocuparea forţei de muncã şi afaceri sociale (EMPL)

Aceastã comisie este competentã în chestiuni privind:
1.    politica ocupãrii forţei de muncã şi toate aspectele de politicã socialã, cum ar fi condiţiile de muncã, securitatea socialã şi protecţia socialã;
2.    mãsurile de garantare a sãnãtãţii şi securitãţii la locul de muncã;
3.    Fondul Social European;
4.    politica de formare profesionalã, inclusiv calificãrile profesionale;
5.    libera circulaţie a lucrãtorilor şi pensionarilor;
6.    dialogul social;
7.    toate formele de discriminare la locul de muncã şi pe piaţa ocupãrii forţei de muncã, altele decât cele fondate pe sex;
8.    relaţiile cu:
–    Centrul European pentru Dezvoltarea Formãrii Profesionale (Cedefop),
–    Fundaţia Europeanã pentru Îmbunãtãţirea Condiţiilor de Viaţã şi de Muncã,
–    Fundaţia Europeanã de Formare,
–    Agenţia Europeanã pentru Siguranţã şi Sãnãtate în Muncã,
–    precum şi relaţiile cu alte organisme ale Uniunii Europene şi organizaţii internaţionale pertinente.